miércoles, 25 de enero de 2012

AKORDIOA CCOO UGT CEOE

CCOOek; UGTk eta CEOEk lau akordio sinatu dituzte honako gaien inguruan:
•    Soldatei buruzkoa.
•    Sektore-hitzarmen kolektiboetan adostutako lan-baldintza jakin batzuk enpresan ez aplikatzea.
•    Enpresetako barne-malgutasuna.
•    Negoziazio kolektiboaren egitura.

ELAk ikusi duenez, azken egunotan akordio hauek sinatu dituztenek esanagatik, aurreakordioa joan den ostiralerako, hilak 20, sinatu zuten. Beraz, antzezpen nahasi bat taularatu digute, ez baita egia esan lortutako akordio mailari buruz.

Edukiei dagokienez, ELAren ustez oso larriak dira. Besteak beste, hauek dira okerrenak:

1. 2012an, 2013an eta 2014an soldatek erosteko ahalmena galtzeko akordioa

Soldaten inguruko akordioak ikusmolde neoliberala aintzat hartzen du: soldatak jaitsi beharra dago ekonomiaren lehiakortasuna hobetuko bada. Akordioak dioenez, ekonomia suspertzeko “espainiar ondasun eta zerbitzuen barne- eta kanpo-merkatuko kuota hobetu beharra dago”.

Horretarako CCOOek, UGTk eta CEOEk hitzartu dute 2012, 2013 eta 2014an negoziatzen diren soldata-igoerak ezin dituztela honakoak gainditu:
•    %0,5 2012an.
•    %0,6 2013an.
•    2014an, %0,6 (2013ko BPGaren hazkunde erreala %1etik beherakoa bada); %1 (2013ko BPGaren hazkunde erreala %1 eta %2 bitartekoa bada), edo %1,5 (BPGa 2013an %2tik gora hazten bada).

2012 eta 2013rako errebisio-klausula bat ezarri da, baldin eta espainiar estatuko eta euroguneko KPIa %2tik gorakoa balitz. Errebisioa soilik %2 horren eta aipatutako KPIrik baxuenaren arteko aldea adina izango da. Gainera, Brent petrolio-upelaren prezioa %10etik gora hazten bada, KPIaren datutik erregaien igoera kenduko da, hots, aintzat hartuko den KPIa ofiziala baino are apalagoa izango da.

Akordio honen bitartez sindikatu sinatzaileek konpromisoa hartzen dute hitzarmenetan erosteko ahalmenaren galera orokorra jaso dadin.

Akordioak puntu honetan gogoeta bat egiten du: “errenta guztiek ahalegin bateratua egin behar dute. Bai soldaten bilakaera, bai banatzen diren etekinena neurrizkoa izan behar da...” Alabaina, mugatzen den bakarra soldaten bilakaera da; banatutako etekinetaz ez da hitzik esaten.

 
2. Malgutasuna zeharo areagotzen da enpresan

Akordioko beste puntu nagusietako bat lan-malgutasuna areagotu beharra da; horretarako aldaketa handiak mahairatzen dituzte, zeinen ondorioz enpresei funtsezko gaietan erabakitzeko aukera handiagoa ematen zaien: lanaldiaren banaketa, mugikortasun funtzionala edota soldaten malgutasuna.

Hain zuzen, sinatutako akordioak hau dio:
•    Hitzarmen kolektiboek posible egin beharko lukete enpresarioak urteko lanaldiaren %10 modu irregularrean banatzea.
•    Gainera, hitzarmen kolektiboek aukera eman beharko lukete enpresaburuak urtean bost eguneko (edo 40 orduko) poltsa bat izan dezan, urteko egutegiko banaketan aurreikusita ez dagoen moduan erabiltzeko.
•    Enpresa barneko mugikortasun funtzionalak muga bakarra izango du, talde profesional horretakoa izatea edo eskatutako tituluak edukitzea. Kategoria profesionala mugikortasun funtzionalerako ez da aintzat hartuko.
•    Portzentaje horiek negoziazio-esparru desberdinetan aldatu ahal izango dira.
•    Hori aski ez eta hitzarmen kolektiboek malgutasun areagotua izateko aukera aurreikusi beharko lukete enpresarioak lanaldi gehiago modu irregularrean banatu edota mugikortasun funtzional handiagoa behar balu.

3. Enpresan sektore-hitzarmenetan adostutako lan-baldintza jakin batzuk ez aplikatzea

Puntu honekin, aurrekoak bezala, azken erreforma laboraletan onartutakoa onartzea eta hortik haratago joaten da.

Hain zuzen, enpresek hainbat puntu epealdi baterako ez aplikatzeko jarraitu beharreko irizpideak definitzen dira: ordutegia eta lanaldiaren banaketa, txandakako lan-erregimena, ordainketa sistema edota langileen egitekoak.

II- BALORAZIOA: AKORDIO LOTSAGARRIA

CCOOek, UGTk eta patronalak sinatu dituzten akordioak langile-klasea txirotzeko beste urrats bat dira. Sindikatuok erosteko ahalmenaren hiru urteko galera orokorra sinatu dute enplegua dutenentzat, baita enpresaren nahierara izango den lan-malgutasunaren gehikuntza itzela ere. Estatuko sindikalismoa horrela tresna bihurtzen da politika neoliberalik gogorrenak bake soziala ziurtatuta ezartzeko.

Langileen eskubideak defenditzeko aukera honela baztertu izana ulertzeko modu bakarra dago, sindikatuok funts publikoekiko duten menpekotasuna alegia. Gogora dezagun patronalak eta CCOOek zein UGTk hartu zuten konpromisoa (Espainiako gobernuak bere egin zuena): lanbide-heziketako akordioa luzatzea erabaki zuten, eta horrela dirutza publikoa nola erabili erabakitzeko aukera ematen zaie; horren zati handi bat zuzenean sinatzaileengana bideratzen da.

CCOOek eta UGTk ezkutatu egin dute joan den ostiraletik CEOErekin langileei kalte handia eragingo dien akordio bat sinatuta zeukatela. Berriro ere lan-munduko jendeari bizkar emanda negoziatu dute, sekretupean. Hitzartutakoa ikusirik argi dago zergatik ezkutatzen duten benetan ‘negoziatzen’ ari direna. Edukia eta moduak lotuta daude, oraingoan ere.

Raxoi EBren goi-bilerara joatekoa da urtarrilaren 30ean, eta besapean, beste neurri gogor batzurekin batera, “patronalaren eta sindikatuen arteko akordio” bat eraman nahi du, soldaten kontrako erasoa nondik nora joango den zehaztuko duena.

Akordio hau albiste txarra da Europar Batasunean politika neoliberalei aurre egiten ari diren sektore sindikal eta sozialentzat. Erosteko ahalmena oro har murrizten ari direlarik, gero eta leku gehiagotan (Errumania edo Belgika kasu) mugimendu sindikalak murrizketei mobilizazio handiak eta greba orokorrak deituz erantzuten die.

Akordio honen helburua, hitzez-hitz idatzia, soldatak ahultzea da. Gainerako lan-baldintzak ere okertu egiten dira. Soldatak ahulduz gero –hauek aberastasunaren banaketan 7 puntutik gora galdu dute– enplegu askoz gehiago suntsituko da. Ez da egia soldatei uko eginda enplegua mantentzen denik.

CCOOek, UGTk eta CEOEk akordio honetan aurreratu egin dute Raxoik egingo duen Erreforma Laboralaren zati bat –erreforma latza izango da–, baita hitzarmenetako negoziazio-mahaietan izango duten jokabidea ere. Eurek onartzen duten soldata galera hau negoziazio kolektiboan orokorra izatea nahi izango dute: estatu, lurralde zein enpresa mailako sektoreetan.

ELAk gogoratu nahi du CONFEBASKen interesak berberak direla (izan ere, CEOEren kide baita). Hemen egiten dituen proposamenekin sindikalismoa soldata eta enpleguaren defentsatik aldentzea bilatzen du.

ELAk dio Akordio honetako erreferentziak guretzat ezdeusak direla. ELAk erosteko ahalmena hobetzea exijituko du, lan-baldintza eta enplegu duina; jakinik, gainera, helburuok esparru sindikalizatuetan baino ezin izango direla lortu. Hau erronka handi bat da sindikatu batentzat, eta ELAk gogoz egingo dio aurre.
CCOO; UGT y CEOE han firmado cuatro acuerdos:
•    Acuerdo salarial.
•    No aplicación en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales.
•    Flexiblilidad interna en las empresas.
•    Estructura de la negociación colectiva.

ELA ha constatado que, a pesar de lo dicho en los últimos días por las organizaciones que han firmado estos acuerdos, el viernes 20 de enero ya firmaron el preacuerdo. Por tanto, se ha producido una ceremonia de la confusión, en la que no se ha dicho la verdad sobre el nivel de acuerdo alcanzado.

En relación a los contenidos, ELA los considera muy graves. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacan:

1. Acuerdo para que los salarios pierdan poder adquisitivo en 2012, 2013 y 2014

El acuerdo sobre salarios asume la filosofía neoliberal de que la mejora de la competitividad de la economía pasa por una bajada de los salarios. El acuerdo indica que “para propiciar la reactivación hay que mejorar la cuota de mercado interna y externa de los bienes y servicios españoles”.

Para ello CCOO, UGT y CEOE han acordado que los incrementos salariales negociados en 2012, 2013 y 2014 no deberían superar:
•    El 0,5% en 2012.
•    E 0,6% en 2013.
•    En 2014 el 0,6% (si el PIB de 2013 crece menos del 1% en términos reales); el 1% (si el PIB de 2013 crece entre el 1 y el 2% en términos reales) o el 1,5% (si el PIB aumenta en 2013 más del 2%).

Para los años 2012 y 2013 se establece una cláusula de revisión, que se aplicará si el IPC del estado español y el de la zona euro superan el 2%. La revisión salarial será solo por la diferencia entre ese 2% y el IPC más bajo de los señalados. Además, si el precio del barril Brent de petróleo crece más del 10%, se descontará del IPC la subida de los carburantes, con lo que el IPC a tener en cuenta será menor aún que el oficial.

Este acuerdo supone un compromiso de los sindicatos firmantes para que los convenios recojan una pérdida generalizada de poder adquisitivo.

El acuerdo alcanzado en este punto hace una reflexión sobre la necesidad de que “todas las rentas deben realizar un esfuerzo conjunto. Tanto los salarios como los beneficios distribuidos deben evolucionar de manera moderada…”. Sin embargo, solo se establece la limitación de la evolución salarial, sin que se diga nada sobre la limitación de los beneficios distribuidos.

2. Enorme aumento de la flexibilidad en la empresa

Otro de los puntos destacados del acuerdo es el de la asunción de que hay que aumentar la flexibilidad laboral, para lo que se plantean cambios importantes, que suponen dar más poder de decisión a las empresas sobre cuestiones esenciales, como son la distribución del tiempo de trabajo, la movilidad funcional o la flexibilidad en materia salarial.

En concreto, el acuerdo alcanzado indica que:
•    Los convenios colectivos debieran facilitar que el empresario pudiera distribuir irregularmente el 10% de la jornada anual.
•    Además, los convenios colectivos deberían posibilitar que el empresario disponga de una bolsa de cinco días (o 40 horas) al año que podrá alterar en la distribución prevista en el calendario anual.
•    La movilidad funcional dentro de la empresa solo debe ser limitada por la pertenencia al grupo profesional o por las titulaciones exigidas. No se considerará la categoría profesional a efectos de movilidad funcional.
•    Estos porcentajes se podrán modificar en los distintos ámbitos de negociación.
•    Por si todo esto fuese poco, los convenios colectivos deberían contemplar medidas de mayor flexibilidad cuando el empresario necesite distribuir de forma irregular más jornada o cuando necesite mayor movilidad funcional.

3. No aplicar en la empresa determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios sectoriales

Este punto, al igual que los anteriores, supone asumir e ir más allá de lo aprobado en las últimas reformas laborales.

En concreto, se establecen los criterios que deben seguir las empresas para no aplicar, de manera temporal, cuestiones como el horario y distribución de la jornada, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración o las funciones a desempeñar por los trabajadores y trabajadoras.

II- VALORACIÓN: UN ACUERDO INDECENTE

Los acuerdos firmados por CCOO, UGT y la patronal suponen un paso más en la política de empobrecimiento de la clase trabajadora. Estas organizaciones sindicales han firmado la pérdida generalizada de poder adquisitivo durante 3 años para quienes tienen empleo, así como un aumento enorme de la flexibilidad laboral a decisión de la empresa. El sindicalismo del estado se convierte en instrumento necesario para garantizar que las políticas neoliberales más extremas se apliquen con paz social.

Esta renuncia a defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras solo se puede entender si se relaciona con la dependencia de estas organizaciones sindicales de los fondos públicos. Cabe recordar el compromiso adquirido entre la patronal y CCOO y UGT (y asumido por el gobierno español) de prorrogar el acuerdo de formación profesional, que permite a estas organizaciones sindicales y patronales decidir el destino de ingentes cantidades de dinero público, una parte importante de las cuales se asignan directamente a ellas mismas.

CCOO, UGT han ocultado que desde el pasado viernes tienen cerrado con CEOE un acuerdo que afecta muy negativamente a los y las trabajadores. Han vuelto a negociar en secreto a espaldas de la gente del mundo del trabajo. Los contenidos acordados explican porqué se opta por un sistema donde se oculta lo que realmente se está “negociando”. Contenido y procedimiento van, una vez más, juntos.

Rajoy tiene que ir a la cumbre de la UE el 30 de enero y desea llevar bajo el brazo, además de otras duras medidas, un “acuerdo patronal y sindicatos” que vaya orientado al ataque a los salarios.

Este acuerdo es una mala noticia para los sectores sindicales y sociales que en la Unión Europea están confrontando con las políticas neoliberales. Frente a este recorte generalizado de poder adquisitivo cada vez son más los lugares (ahora en Rumanía o Bélgica) donde el movimiento sindical está respondiendo con fuertes movilizaciones y huelgas generales a los recortes que se están aplicando.

El objetivo de este acuerdo, expresamente recogido, es debilitar los salarios. También se deterioran el resto de condiciones laborales. Si se debilitan los salarios –que han perdido más de 7 puntos en la distribución de la riqueza- se perderán muchos más empleos. No es verdad que renunciando a salarios se mantenga empleo.

CCOO, UGT y CEOE orientan en ese acuerdo una parte de la Reforma Laboral que hará Rajoy –muy dura- y también su comportamiento en las mesas de negociación de los convenios. Van a pretender que esa pérdida salarial que ellos aceptan sea común a toda la negociación colectiva: sectores estatales, territoriales y negociación de empresa.

ELA quiere recordar que los intereses de CONFEBASK son los mismos (es parte de CEOE). Sus propuestas aquí tienen por objeto sacar a todo el sindicalismo de la vía de la defensa del salario y del empleo.

ELA afirma que las referencias de ese Acuerdo no son nuestra guía, en modo alguno. ELA exigirá la mejora del poder adquisitivo y unas condiciones dignas de trabajo y del empleo; siendo muy consciente de que esos objetivos solo serán posibles en los ámbitos sindicalizados. Todo un reto para una organización sindical; reto que ELA hace suyo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario