miércoles, 4 de enero de 2012

RAJOYELAREN IRITZIA ESPAINIAKO GOBERNUAK 2011KO ABENDUAREN 30EAN HARTUTAKO ERABAKIEI BURUZ
2012ko urtarrilaren 3a
Mariano Raxoiren gobernuak joan den abenduaren 30ean hainbat erabaki hartu zuen, besteak beste, aurrekontu-, zerga- eta finantza-gaietako neurri urgenteei buruzko Errege Lege-Dekretua eta 2012ko Lanbidearteko Gutxieneko Soldata finkatzen duen Errege-Dekretua.

Erabakirik garrantzitsuenak bi multzotan sailka daitezke, batetik administrazioetako langileei dagozkienak, eta bestetik, gainerakoak.

Enplegatu publikoei eragiten dieten erabakiak

Administrazioetako langileei eskubideak zeharo murriztu dizkiete, hainbat eratan:
 • Administrazioentzako lan egiten dutenen ordainsariak izoztea-  Raxoiren Gobernuak herri-administrazioan lan egiten dutenen soldata izoztea erabaki du, Zapaterok 2011n egin zuen bezalaxe, 2010ko %5eko murrizketa eta gero. Honela arlo publikoko langileei 2012an ostera ere erosteko ahalmena urritu egingo diete (2011ko KPI aurreratua %2,4a izan da). Honekin erosteko ahalmenak %10 eta %13 bitartean galtzen du, administrazioen arabera.
 • Administrazioek ez dute ekarpenik egingo enpleguko pentsio-planetara, ez aseguro kolektiboko kontratuetara, erakunde zein sozietateetara. Honekin ere erosteko ahalmena kaltetuta gertatzen da.
 • Enplegu publikoa suntsituko da-  Enplegu publikoa murriztu nahi dute, hainbat bidetatik joaz: langile berririk ez da sartuko (EPE berririk ez da onartuko, aurreko ekitaldietakoak bakarrik gauzatuko dira); aldi baterako langilerik ez da hartuko (salbuespenezko kasuetan izan ezik, premiazko eta atzera ezineko beharrizanak osatzeko, lehentasunezko jotzen diren arlo, funtzio eta kategoria profesionaletan edota oinarrizko zerbitzu publikoei eragiten dietenak). Muga hauek ez dira aintzat hartuko osasungintzan, hezkuntzan edota iruzur fiskalaren jazarpenari dagokionez; hauetan erreposizio tasa %10ekoa izango da.
 • Arestian aipatutako erabaki guztiak oinarrizkotzat jotzen dira.
 • Estatuko administrazioko beharginen lanaldia luzatu egingo da, astean 37,5 ordu izateraino (honek ez die autonomi- zein toki-administrazioko langileei eragiten). 35 orduko astearekin jarraitzeko aukera izango da, baina orduan soldata zati proportzionalean murriztuko da (%6,7 alegia). Hortaz, soldata-jaitsiera mozorrotu bat da hau. Bestalde, enplegua murrizten da eta beharrizanak osatzeko lanaldia gehitu nahi dute.

Beste erabaki batzuk

 • Pentsioak 2012an %1 eguneratuko dituzte; beraz, erosteko ahalmena galtzen dute. Raxoiren gobernuak ez du inongo neurririk hartu Zapaterok 2011rako pentsio gehienentzat ezarri zuen izoztea zuzentzeko, honen aurka hitz egin bazuen ere. Gainera, 2012rako erabaki duen igoera %1 besterik ez da (Europako Banku Zentralak aurtengo inflazio helburua %2an finkatu du, ohi duen legez, hots, horixe da aurreikusitako inflazioa). Gainera, Espainiako gobernuak ez du bermatzen aurtengo galera hau berreskuratuko denik.
 • Lanbidearteko Gutxieneko Soldata izozten du-  Gobernuak erabaki du Lanbidearteko Gutxieneko Soldata (LGS) 2012an hilean 641,40 euro izango dela, hots, 2011ko zenbateko berbera. Soldata honi berriro erosteko ahalmena kendu diote, beraz (2,4 puntu), 2010ean galdutako 1,7 puntuez gainera (2010ean LGS %1,3 gehitu zen, baina KPIa %3). • Emantzipazioko Oinarrizko Errenta kendu eta ohiko etxebizitzako inbertsioaren kenketa berriz ezartzen dute-  Erabakiokin gobernuak jabegoaren alde egiten du, etxebizitza eraikitzen dutenen mesederako eta alokairuaren kaltetan.
 • Dependentzia legean jasotako hainbat eskubide beranduago jarriko da indarrean-  “Dependentzia moderatua” dutenentzat prestazioak jasotzeko eskubidearen berariazko aitortza ez da 2012an izango. Honek Hego Euskal Herrian 10.000 bat lagunengan izango du eragina.
 • Beste atzerapen bat aitatasun baimenaren luzapenari dagokionez-  2011n gertatu zen bezala, 2012an ere ez da gauzatuko onartuta dagoen aitatasun epearen luzapena: 2012an 15 egunekoa izango da.
 • PFEZ igoera-  Gobernuak PFEZ 2012 eta 2013rako igo egin du, tasa marjinal guztiak igo dituelarik, errenta apalenetako %0,75etik hasita. 120.000 eurotik gorako oinarri likidagarrien gaineko igoera 5 puntukoa izango da (tasa marjinala %50ean geratuko da), 175.000 eurotik gorakoentzat 6 puntukoa  (%51eko tasa marjinala), eta 300.000 eurotik gorako oinarrien tasa marjinala %52koa izango da. Kapital errenten gaineko PFEZ ere gehituko da (%2 6.000 euroraino; 4 puntu 6.000 eta 18.000 euro bitartean, eta 6 puntu, 24.000 eurotik gorako oinarrientzat).
ONDORIOAK

 • Raxoiren gobernuak hainbat erabaki antisozial hartu du, eta horiekin defizit publikoa murriztu nahi du, baina gizarte-estaldurak murriztuz, administrazioko langileen lan-baldintzak okertuta eta enplegu publikoa suntsituz; horrek guztiak kalte egiten dio zerbitzu publikoen kalitateari.
 • Murrizketa hauek lehen urratsa besterik ez dira. Beste batzuk ere iragarri dituzte: erreforma laborala eta negoziazio kolektiboarena, pentsioen erreforma berria, aurrekontuen murrizketa gehiago urtarrilaren 5ean, martxoan plazaratuko duten 2012rako aurrekontuen proiektukoak... Ez da ziurra soldaten izoztea bere hortan geratuko denik ere, espainiar gobernuak aitortu baitzuen “negoziazio” mahaian 2012rako murrizte gehiago etor litekeela.
 • Politika hauek guztiak Europar Batasuneko gobernuek hitzartutako akordioen ondorio dira. Gobernu sozialdemokratak erabat ados daude eskuin ofizialekoekin. Ikusi besterik ez dago abenduaren 8 eta 9an izan zen azken goi-bileran zer erabaki zuten.
 • Politika hauekin herritar gehienak pobretu egingo dituzte. Langabezia eta babes gabezia soziala hedatzen dute. Soldatak eta LGS izoztu, pentsioen erosteko ahalmena murriztu, dependentzia-prestazio eskubideak moztu, emantzipazio oinarrizko errenta kendu eta are neurri gehiago izango dela iragarri dute.
 • PFEZeko aldaketak, EAEko hiru lurraldeetako Batzar Nagusiek egin zituztenak baino handiagoak, agerian uzten dute erreforma fiskal hauek eta Nafarroako Parlamentuak onartutakoak zeinen eskasak izan ziren. Egia da Raxoik PFEZ progresiboago bat ezarriko duela, baina egia da ere Sozietateen Zerga ez duela ukituko, eta ez zaiola iruzurrari jazarriko (areago, ikuskaritza fiskalerako giza-bitarteko gutxiago egotea aurreikusten du).
 • Erabakiokin krisia ez da gaindituko. Europar Batasunean atzeraldia finkatu egin da, eta murrizketa politika horiek areagotu egiten dute; ez da egia krisitik ateratzeko beharrezko neurriak direnik. 
 • ELAk dei egiten die Hego Euskal Herriko administrazioei murrizketen bideari uko egin diezaioten eta ez dezaten onartu Raxoiren soldatak izozteko eta enplegu publikoa suntzitzeko politika.
 • ELAk ohartarazi egin behar du estatu-administrazioko lanaldia gehitzeko erabakia beste esparru batzutan baliatu nahiko dutela. Salatu egingo ditugu horrela jokatzen dutenak, esaterako Carlos Aguirre sailburua. Ez dugu inola ere horrelako erabakirik onartuko.
 

VALORACIÓN DE ELA DE LAS MEDIDAS APROBADAS
POR EL GOBIERNO ESPAÑOL EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011
3 de enero de 2012
El gobierno de Mariano Rajoy aprobó el pasado 30 de diciembre una serie de medidas, entre las que destacan el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera y el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional en 2012.

Las medidas más importantes se pueden dividir en dos bloques. Las que afectan al personal al servicio de las administraciones, y el resto.

Medidas que afectan a los empleados y empleadas públicas

El personal de las administraciones sufre un fuerte retroceso en sus derechos, por diversas vías:
 • Congelación de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones- El Gobierno de Rajoy ha decidido congelar los salarios del personal que trabaja en la administración pública, al igual que hizo Zapatero en 2011, tras el recorte del 5% aprobado para 2010. De esta forma los trabajadores y trabajadoras del sector público volverán a perder poder adquisitivo en 2012 (el IPC adelantado para 2011 es del 2,4%). Supone la perdida del poder adquisitivo de entre el 10 y el 13%, según las administraciones.
 • No realización de aportaciones a cargo de las administraciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo, entidades o sociedades. Esto también supone pérdida añadida de poder adquisitivo.
 • Destrucción de empleo público- Se pretende reducir el volumen de empleo público, lo que se realiza por diversas vías: no incorporación de nuevo personal (no aprobación de nuevas OPEs. Solo ejecución de OPEs aprobadas en ejercicios anteriores); no contratación de personal temporal (salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales). Estas limitaciones no serán de aplicación a sectores como la sanidad, la educación, o la lucha contra el fraude fiscal, donde la tasa de reposición será del 10%.
 • Todas las medidas mencionadas hasta ahora son calificadas como básicas.
 • Aumento de la jornada a 37,5 horas semanales para el personal al servicio de la administración estatal (no para el personal de la administración autonómica o local). Se plantea la posibilidad de seguir trabajando 35 horas, pero reduciendo el salario en la parte proporcional (el 6,7%). Se trata, por tanto, de una rebaja salarial encubierta. Por otro lado, se reduce el empleo y se pretende cubrir las necesidades con un aumento de la jornada.

Otras medidas

 • Las pensiones se revalorizan en 2012 un 1%, perdiendo poder adquisitivo. El gobierno de Rajoy no ha tomado ninguna medida para corregir la congelación de la mayor parte de las pensiones aprobada por Zapatero para 2011, a pesar de haberse manifestado en contra de la misma. Además, para 2012 ha aprobado una subida de las pensiones de solo un 1% (cuando, como siempre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo para 2012, que equivale a la inflación prevista, es del 2%). Hay que añadir que el gobierno español no garantiza que se vaya a recuperar el poder adquisitivo que se va a perder este año.
 • La congelación del Salario Mínimo Interprofesional- El gobierno ha decidido que la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea en 2012 de 641,40 euros al mes, es decir, la misma cantidad que en 2011. Se añade por tanto una nueva pérdida de poder adquisitivo de este salario (2,4 puntos), a los 1,7 puntos perdidos en 2010 (el SMI aumentó el 1,3%, mientras que el IPC de 2010 fue del 3%). El SMI en el estado español está por debajo del umbral de la pobreza, y está muy por debajo del existente en los estados más avanzados de la Unión Europea.


 • Eliminación de la Renta Básica de Emancipación y reposición de la deducción por inversión en vivienda habitual- Con estas medidas el gobierno muestra una clara apuesta por la propiedad, en beneficio de los constructores de vivienda, en detrimento del alquiler.
 • Se retrasa la entrada en vigor de determinados derechos recogidos en la ley de dependencia- El reconocimiento expreso del derecho a las prestaciones por dependencia de quienes tengan la calificación de “dependencia moderada” no se producirá en 2012. Esto afectará en Hego Euskal Herria a unas 10.000 personas.
 • Nuevo retraso en el aumento de la duración del permiso de paternidad- Como ocurrió en 2011, tampoco en 2012 se producirá el previamente aprobado incremento del periodo del permiso de paternidad, que seguirá siendo en 2012 de 15 días.
 • Aumento del IRPF- El gobierno ha subido el IRPF para 2012 y 2013, incrementando todos los tipos marginales, desde el 0,75% para las rentas más bajas. La subida para las bases liquidables superiores a 120.000 euros es de 5 puntos (su tipo marginal se sitúa en el 50%), para las bases superiores a 175.000 euros es de 6 puntos (tipo marginal del 51%) y las bases superiores a 300.000 euros tendrán un tipo marginal del 52%. También se aumenta el IRPF a las rentas del capital (un 2% hasta 6.000 euros; 4 puntos de 6.000 a 18.000 euros y 6 puntos para las bases que superen los 24.000 euros).

CONCLUSIONES

 • El gobierno de Rajoy ha aprobado una serie de medidas antisociales, con las que pretende que la rebaja del déficit público se haga a costa del recorte de las coberturas sociales, de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración, y de la destrucción de empleo público, lo que repercute en un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos.
 • Estos recortes son solo un primer paso. Se anuncian más: reforma laboral y de negociación colectiva, nueva reforma de las pensiones, nuevos recortes presupuestarios el 5 de enero, los que se recojan en el proyecto de presupuestos de 2012 que se presentará en marzo. Ni siquiera se garantiza que la congelación de salarios se quede ahí, ya que el gobierno español reconoció en la Mesa de “negociación” que puede haber más recortes salariales para 2012.
 • Todas estas políticas se enmarcan en las medidas que han consensuado los distintos gobiernos de la Unión Europea. El acuerdo de los gobiernos socialdemócratas con los de la derecha oficial es total. Basta ver las decisiones de la última cumbre europea, celebrada el 8 y 9 de diciembre de 2011.
 • Estas políticas suponen un empobrecimiento generalizado de la mayoría de la población. Suponen más paro, más desprotección social. Se congelan salarios, se congela el SMI, las pensiones pierden poder adquisitivo, se recortan los derechos a prestaciones por dependencia, se elimina la renta básica de emancipación y se anuncian más medidas futuras.
 • Las modificaciones en el IRPF, con un aumento de los tipos más alto que los  aprobados en las 3 Juntas Generales de la CAPV dejan en evidencia la insignificancia de esas reformas fiscales y la del Parlamento de Navarra. Es cierto que Rajoy ha aprobado un IRPF más progresivo, pero también lo es que ha optado por no aumentar el Impuesto sobre Sociedades o luchar contra el fraude (incluso se plantea que haya menos medios humanos para la inspección fiscal).
 • Estas medidas, no permiten superar la crisis. La recesión se ha instalado en la Unión Europea y estas políticas de recortes la están agravando, por lo que es falso el argumento de que son decisiones dolorosas pero necesarias para salir de la crisis. 
 • ELA hace un llamamiento al conjunto de las administraciones de Hego Euskal Herria para que opten por una vía diferente a la de los ajustes, y a que no hagan seguidismo de la política de congelación salarial y de destrucción de empleo público aprobada por Rajoy.
 • ELA alerta de los intentos de aprovechar el aumento de la jornada del personal de la administración estatal para hacer lo mismo en otros ámbitos. Vamos a denunciar a quienes, como Carlos Aguirre, actúan de esta manera. En ningún caso vamos a aceptar la imposición de esta medida.


No hay comentarios:

Publicar un comentario