miércoles, 20 de julio de 2011

7 Reunión Convenio

BANKAKO XXII. HITZARMENA XXII. CONVENIO DE BANCA
20 de julio de 2011 – 7ª reunión 7.bilera - 2011ko uztailaren 20a
El miércoles 20 de julio de 2011 ha tenido lugar en Madrid la
séptima reunión de la mesa de negociación del XXII Convenio
Colectivo de Banca.
Los temas a tratar en esta reunión han sido: Jornada y
Horarios, Excedencias y Conciliación e Igualdad.
En cuanto a Jornada y horarios, cada sindicato ha expuesto
sus planteamientos. Desde ELA, tal como figura en nuestra
plataforma, pedimos una jornada máxima de 1.638 horas que
sea real y controlada dado que hay formas de hacerlo. Así se
evitarían las prolongaciones injustificables de jornada que
además de agotar al trabajador, son insolidarias y socialmente
reprobables.
Hemos pedido que se aclare el artículo 26.IV a fin de regular
las vacaciones de los técnicos y crear para ellos un cuadro
como para el resto del personal, eliminando el requisito del
mutuo acuerdo y las necesidades del servicio, que solo sirven
para generar conflictos. Hay que aclarar dentro de los
técnicos quienes son directivos y quienes no.
La respuesta de la AEB ha sido que el límite máximo de
jornada no se debe modificar porque ya viene en los acuerdos
de horario pactados en cada banco. Para el cuadro de
vacaciones de los técnicos, la respuesta es que el mutuo
acuerdo, lógicamente, es válido para ellos.
En cuanto a igualdad, se ha hablado de aplicar la ley de
igualdad en el convenio y desde ELA hemos solicitado que el
cumplimiento de los acuerdos alcanzados sea efectivo. Si se
cumple lo que se firma, la conciliación y la igualdad serán
efectivas.
Desde ELA hemos solicitado que se pueda obtener una
excedencia de 3 meses a un año con reserva del puesto de
trabajo y sin aducir causa alguna.
En ELA entendemos que la conciliación de la vida laboral y
familiar va muy unida sobre todo, al cumplimiento de la
jornada laboral legalmente pactada.
En cuanto a la clasificación profesional, desde ELA
proponemos establecer un nivel concreto para cada puesto de
trabajo. A cada tarea le corresponde un nivel. Para directores,
nivel 5. Para interventores nivel 6 y asimilar al nivel 9 a todos
los administrativos.
El actual convenio es muy confuso en cuanto a traslados y
movilidad. Para aclararlo, los bancos deberían definir las
vacantes y todo aquel que ya haya sido trasladado, no
estaría obligado a movilizarse si no es voluntariamente.
Proponemos que en cualquier caso, todos los gastos del
traslado sean por cuenta de la empresa.
En cuanto a salud laboral, hemos destacado que en banca
el riesgo de enfermedades surgidas del estrés es muy alto.
Creemos que los bancos no prestan en sus sistemas de
prevención la suficiente atención a estos riesgos.
Demandamos una revisión puesto por puesto de los
riesgos psicosociales, proceso tutelado por una comisión
paritaria.
En repuesta a todo esto, la AEB no apuesta por asociar el
nivel a la tarea desempeñada. De hecho, contesta que el
definir los niveles en función del puesto de trabajo
conllevaría por tanto, el descenso de nivel al cambiar a
una función de menor responsabilidad. Insisten en que la
antigüedad es un concepto obsoleto y que hay que
cambiarlo desde este convenio. Para ellos la antigüedad
no es un valor, es únicamente una circunstancia.
En el tema de los movimientos de personal, la AEB
entiende que si en el convenio del año 1996, 25 kilómetros
eran una distancia aceptable, 15 años después,
deberíamos ampliar ese radio a 50 Km. Y dentro de ese
radio, no pagarían dietas si se pernocta en el domicilio.
En cuanto al tema de Prevención de Riesgos, la AEB
considera que es un tema que debe tratarse en el ámbito
de cada empresa y que el convenio no puede tutelar.
La próxima reunión será el 31 de agosto y en ella se
hablará de: Censos, Elecciones Sindicales, Seguro de
Vida y Resolución de Conflictos.
Seguiremos informando.
Euskal Herria, 2011 uztailak 21
www.ela-sindikatua.org


BANKAKO XXII. HITZARMENA XXII. CONVENIO DE BANCA
20 de julio de 2011 – 7ª reunión 7.bilera - 2011ko uztailaren 20a
2011ko uztailaren 20an —asteazkena— Bankaren XXII.
Hitzarmen Kolektiboaren Negoziazio Mahaiak zazpigarren
bilera egin du Madrilen.
Bilera horren aztergaiak hauexek izan dira: Lanaldia eta
Ordutegiak, Lan-utzialdiak edo eszedentziak, eta Lana eta
Familia uztartzea eta Berdintasuna.
Lanaldi eta ordutegiei dagokienez, sindikatu bakoitzak bere
ikuspuntuak azaldu ditu. ELAren aldetik, gure plataforman
jasota dagoenez, 1.638 orduko gehieneko lanaldia eskatu
dugu, baina lanaldi hori benetakoa eta kontrolpekoa izan
dadila, azpijokorik egin gabe. Horrela, zuritzeko modukoak ez
diren lanaldi-luzapenak ez dira egingo; zeren luzapen horiek,
langilea ahitzeaz gain, ez dira elkartasunezkoak, eta beraz
onartezinak dira gizartearen ikuspuntutik.
26.IV artikuluaren esangura argitzeko eskatu dugu, teknikarien
oporrak arautzeko asmoz. Izan ere, gainerako langileek
baduten bezala, teknikariei ere opor-taula prestatu behar zaie,
eta orain arte izan dituzten bi baldintzak kendu: elkarren
adostasuna, eta zerbitzuaren beharrizanak. Bi baldintza horiek
gatazkak sortzeko baino ez baitute balio. Dena dela,
teknikarien artetik bereizi beharra dago zein den zuzendari eta
zein ez.
AEBk erantzun digu esanez lanaldiaren gehieneko muga ezin
dela aldatu, banku bakoitzean egindako akordioetan
badatorrelako. Teknikarien opor-taularen inguruan esan digute
elkarren adostasuna, beren ustez, oso egokia dela.
Berdintasunaren puntuarekiko, Berdintasun Legearena
hitzarmenera ekartzeaz mintzatu da, eta ELAtik akordioak
benetan betetzeko eskatu dugu. Sinatzen duguna beteko
balitz, familia eta lana uztartzea eta berdintasuna benetakoak
izango lirateke.
ELAk 3 hilabete eta urtebete bitarteko lan-utzialdia egin ahal
izateko eskatu dugu, lanpostua gordez eta arrazoirik eman
behar izan gabe.
ELAren ustez lana eta familia uztartu ahal izateko lehenengo
baldintza zera da: legez ezarritako lanaldia betetzea.
Lanbide-sailkapenaren atalean, ELAren izenean proposatu
dugu maila jakin bat ezartzea lanpostu bakoitzari. Ataza
bakoitzeko, maila bat. Zuzendarientzat 5. maila; kontuhartzaileentzat
6. maila; eta administrari guztientzat 9. maila.
Oraingo hitzarmena oso nahasgarria da lekualdatze- eta
mugikortasun-kontuetan. Nahasmendu hori argitze aldera,
bankuek lanpostu hutsak zein diren zehaztu beharko
lukete; eta behin lekuz aldatu dituztenek ez lukete zertan
berriro aldatu, nahita ez bada. Edozelan ere, guk
proposatu dugu enpresaren kontura joatea lekualdatzearen
gastu guztiak.
Lan-osasunaren arloan, guk azpimarratu dugu bankan
estresaren inguruko gaixotasunak hartzeko arriskua handia
dela. Gure iritziz, bankuek ez dituzte arrisku horiek arretaz
begiratzen prebentzio-sistemetan. Guk arrisku
psikosozialak berriro aztertzeko eskatu dugu, posturik
postu eta batzorde parekide baten begiradapean.
Horri guztiaren erantzunez, AEBk ez deritzo ondo maila eta
ataza lotzeari. Beren ustez, maila postuaren arabera
ezartzeak mailaz jaistea ekarriko luke, erantzukizun
txikiagoko beste eginkizun batera aldatzearen ondorioz.
Bestalde, antzinatasuna kontzeptu zaharkitutzat jotzen
dute, eta hitzarmen honetan bertan aldatu beharrez dago.
Haientzat antzinatasuna ez da balio bat, gertaera bat
baizik.
Langileen joan-etorriak direla-eta, AEBren esanetan 1996.
urtean 25 km-ko distantzia onargarria bazen, 15 urte
geroago, distantzia hori 50 km-ra zabaldu beharko
litzateke. Eta distantzia horren barruan ez lukete dietarik
ordainduko, gaua nork bere etxean emango balu.
Arriskuen prebentzioko puntuan, AEBren ustez enpresa
bakoitzeko esparruan aztertzeko modukoa da, eta ezin da
jaso hitzarmenean.
Hurrengo bilera abuztuaren 31n izango da, eta hona
hemen aztergaiak: Erroldak, Hauteskunde Sindikalak,
Bizi-asegurua, eta Gatazkak Ebaztea.
Berriak ematen jarraituko dugu.
Euskal Herria, 2011ko uztailaren 21a.
www.ela-sindikatua.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario